Privacy verklaring Check it

 

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Check it

Check it is een online portaal voor studenten dat antwoord geeft op vragen over studieloopbaan, psychosociaal welbevinden en leefstijl. Check it is samengesteld door jouw school. PAZIO is de leverancier van Check it.

Gebruiker:

Elke (groep van natuurlijke perso(o)n(en) en/of rechtsperso(o)n(en), die  in welke vorm of op welke wijze dan ook, gebruik maakt van de website;

De inhoud:

De aangeboden diensten, informatieteksten, omschrijvingen van behandelmethoden of overige informatie op de website.

Algemeen

Door de website te gebruiken stem je in met deze gebruiksvoorwaarden. Indien u na het lezen van deze gebruiksvoorwaarden nog vragen, twijfels of klachten heeft kan je contact opnemen met Rijn IJssel. Zie voor de contactgegevens de website van Rijn IJssel.

Rijn IJssel heeft het recht om de gebruiksvoorwaarden op ieder moment te wijzigen.

Identiteit

Check it is een product van PAZIO. PAZIO, onderdeel van UMC Utrecht, gevestigd te (3584 CX) Utrecht, aan de Heidelberglaan 100, geregistreerd in Nederland bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30244197.

Persoonsgegevens

Check it is anoniem. Dat betekent dat we niet weten wie jij bent. Ook de chat is anoniem en weten we dus niet wie er met ons chat.

Alleen voor het contactformulier en de online coaching hebben we wat gegevens van jou nodig. Deze vul jij zelf in. Het gaat om de volgende persoonsgegevens:

Persoonsgegeven Online coaching Contactformulier
Naam x nvt
Emailadres x x
Telefoonnummer nvt nvt
Geboortedatum nvt nvt
Bijzondere persoonsgegevens

PAZIO verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens van jou.

Doeleinden en rechtsgronden voor verwerking

PAZIO verwerkt alleen de gegevens die jij via het contactformulier of het Online Coachen hebt verstrekt. Daarnaast houden we anoniem het klikgedrag bij om te zien welke informatie het meeste wordt bekeken, hoe lang iemand gemiddeld Check it bezoekt, hoe je door Check it heen navigeert. Dit doen we om het aanbod te verbeteren en de logica van Check it te verbeteren.

Subverwerkers
Naam bedrijf Welke gegevens? Verwerkingsactiviteiten
eHealth88 Website backend Check it – alleen indien storing Kleine aanpassingen backend
RAM infotechnology Website data Opslaan van alle website gegevens op servers
Next drive Naam, emailadres Opslaan account gebruiker online coaching

PAZIO heeft met bovenstaande partijen afzonderlijk een sub-verwerkersovereenkomst afgesloten.

Duur van verwerking

PAZIO voert de verwerking uit gedurende de looptijd van de gesloten overeenkomst met jouw onderwijsinstelling. Indien je eerder de verwerking wilt beëindigen kan je contact opnemen met onze helpdesk via helpdesk@pazio.nl of 088-7558648.

Recht op inzage, rectificatie of verwijderen

Je hebt het recht om jouw gegevens in te zien, te rectificeren en te laten verwijderen. Indien je jouw gegevens wilt laten verwijderen, kan je contact opnemen met onze helpdesk via helpdesk@pazio.nl of 088-7558648.

Intrekken toestemming

Je kunt jouw toestemming tot verwerking ten alle tijden terug trekken. Stuur jouw verzoek via helpdesk@pazio.nl of bel met 088-7558648.

Cookies

PAZIO gebruikt alleen technische cookies. Zo wordt een analytische cookie van het Amerikaanse bedrijf Google geplaatst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe gebruikers Check it gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. We hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Beveiliging

PAZIO neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Indien je nog vragen  hebt kan je ten alle tijden contact opnemen met onze helpdesk.

Aansprakelijkheid

Rijn IJssel besteedt uiterste zorg aan de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud van de website. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld is Rijn IJssel niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de aangeboden diensten, informatieteksten, omschrijvingen of overige inhoud op de website. De inhoud is ondersteunend en niet vervangend. Het gebruik van de inhoud geschiedt volledig voor eigen risico.

Rijn IJssel sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle schade, directe of indirecte, uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of verband houdende met het gebruik van de inhoud, producten of diensten die via de website worden aangeboden en / of het niet foutloos of ononderbroken functioneren van de website en / of het onvoldoende beveiligd zijn van de website.

Wijzigingen website

De inhoud van de website wordt regelmatig aangepast. Rijn IJssel behoudt zich het recht voor om wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Functioneren website en communicatie  

Eveneens besteedt Rijn IJssel uiterste zorg aan de beveiliging en het foutloos en ononderbroken functioneren van de website, maar kunnen noch de beveiliging, noch het foutloos en ononderbroken functioneren van de website garanderen. Rijn IJssel garandeert niet dat gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Auteursrecht

De inhoud op de website is uitsluitend bestemd voor uw gebruik. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de op de website beschikbaar gestelde inhoud aan derden, inclusief het doorlinken naar andere websites, is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van Rijn IJssel. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud of delen daarvan maakt inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.

Nederlands recht

Op de rechtsverhouding tussen Rijn IJssel en de gebruiker is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.